Sử dụng lệnh truy vấn Query Builder Where Exists trong Laravel

    Bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng mệnh đề where exists trong laravel 5+.
Mình sẽ demo ví dụ bên dưới để các bạn dễ hiểu nhé.
Đầu tiên mình sẽ tạo 2 tables với dữ liệu demo như bên dưới.
Table items:

    Table items_city:

    Tiếp theo tạo controller và thêm code như bên dưới.
App\Http\Controllers\ItemController

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use DB;

class ItemController extends Controller
{
	public function index()
	{
	  $items = DB::table('items')
		  ->whereExists(function ($query) {
		    $query->select("items_city.id")
	       	->from('items_city')
	       	->whereRaw('items_city.item_id = items.id');
		  })
		  ->get()
		  ->toArray();

	  dd($items);
	}
}

    Điều kiện ở trên sẽ lấy tất cả những items mà có id tồn tại trong trường item_id của bảng items_city.

    Output:

array:3 [0 => {#300 ▼
  +"id": 1
  +"title": "Quincy Gottlieb"
  +"description": "Ipsum labore vel vel non voluptatem sed. Earum id soluta adipisci sit sunt reiciendis."
  +"is_active": 0
  +"deleted_at": null
  +"created_at": "2021-12-31 10:13:37"
  +"updated_at": "2021-12-31 10:13:37"
 }
 1 => {#302 ▼
  +"id": 3
  +"title": "Rosie Bernhard"
  +"description": "Quos tempore quas sed distinctio doloremque. Doloribus nesciunt aut ut. Sunt veniam enim autem. Nostrum illum animi culpa sunt cumque."
  +"is_active": 0
  +"deleted_at": null
  +"created_at": "2021-12-31 10:13:37"
  +"updated_at": "2021-12-31 10:13:37"
 }
 2 => {#305 ▼
  +"id": 5
  +"title": "Verner O'Keefe V"
  +"description": "Reiciendis excepturi aut esse aut odio quia fuga. Molestias eos reprehenderit deserunt quam ut totam. Aut enim molestiae provident vel beatae quae omnis."
  +"is_active": 0
  +"deleted_at": null
  +"created_at": "2021-12-31 10:13:37"
  +"updated_at": "2021-12-31 10:13:37"
 }
]

    Hy vọng bài viết này giúp ích cho các bạn chưa biết nhé!

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan