Học Docker: Các lệnh cơ bản | Phần 3

    Xem thêm : LaTeX cho người mới bắt đầu với 7 videos

Để chia sẻ thư mục trên máy host cho container

 • Cú pháp: docker run -i -v <path1>:<path2> [image_ID]
 • Ví dụ: docker -it -v /user/trannguyenhan/dulieu:/home/dulieu ff85
  • Tham số -v : chỉ định tài nguyên
  • <path1>: đường dẫn tài nguyên trong máy host
  • <path2>: tài nguyên trên máy host được ánh xạ sang đường dẫn path2 trong container

    -> Mọi dữ liệu được chỉnh sửa trên container hay trên máy host thì đều được thay đổi trên cả 2

Tạo 1 container cùng được chia sẻ dữ liệu giống 1 container đang chạy

 • Cú pháp: docker run -it --name [container_2] --volumes-from [container_1] [image_ID]
 • Ví dụ: docker run -it --name C2 --volumes-from C1 ubuntu:16.04

    -> Mọi dữ liệu được thay đổi thì đều thay đổi trên các bên

TẠO VÀ QUẢN LÝ Ổ ĐĨA BẰNG DOCKER

Kiểm tra đang có ổ đĩa nào

 • Cú pháp: docker volume ls

Tạo ổ đĩa

 • Cú pháp: docker volume create [name_volume]
 • Ví dụ: docker volume create D1

Kiểm tra thông tin ổ đĩa vừa tạo

 • Cú pháp: docker volume inspect [name_volume]
 • Ví dụ: docker volume inspect D1

Xóa ổ đĩa

 • Cú pháp: docker volume rm [name_volume]
 • Ví dụ: docker volume rm D1

Gán ổ đĩa vào container để container sử dụng ổ đĩa

 • Cú pháp: docker run -it --name [container_name] --mount source=[name_volume], target=<path> [image_ID]
 • Ví dụ: docker run -it --name C1 --mount source=D1, target=/home/disk2 ubuntu:16.04
  • <path> ổ đĩa được ánh xạ vào thư mục nào
  • Có thể lưu trữ dữ liệu từ container vào ổ đĩa mà khi xóa đi không bị mất dữ liệu
  • Muốn truy cập ổ đĩa, phải truy cập qua container

Tạo ra ổ đĩa mà ánh xạ tới thư mục nào đó trong máy host

 • Cú pháp: docker volume create --opt device=<path1> --opt type=none --opt o=bind [volume_name]
 • Ví dụ: docker volume create --opt device=/user/trannguyenhan --opt type=none --opt o=bind D1
  • <path1>: đường dẫn trên máy host
  • Khi gán ổ đĩa này cho container không sử dụng tham số --mount và sử dụng tham số -v
  • Ví dụ: docker run -it -v D1:/home/disk ubuntu:16.04 (giống chia sẻ thư mục máy host cho container)

TẠO MẠNG TRONG DOCKER

Kiểm tra trong docker có những mạng nào

 • Cú pháp : docker network ls

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan