Học Docker: Các lệnh cơ bản | Phần 2

    Xem thêm : LaTeX cho người mới bắt đầu với 7 videos

Muốn trở lại 1 container đang chạy

 • Cú pháp: docker attach [container_ID]

Khi đứng ở ngoài container nhưng vẫn muốn thi hành một lệnh cho container đang chạy

 • Cú pháp: docker exec [container_ID] command
 • Ví dụ: docker exec U1 ls
 • Ví dụ: docker exec -it U1 bash <-> docker attach -> Khi thoát bằng lệnh exit sau khi dùng lệnh bash thì container vẫn sẽ chạy. -> Muốn cài cái gì thì cài như bình thường khi dùng máy thật.

Lưu container trở lại thành image

    -> Container phải ở trạng thái dừng

 • Cú pháp: docker commit [container_ID]

Lưu image trở thành 1 file

 • Cú pháp: docker save --output [file_name.tar] [image_ID] (tới đường dẫn muốn lưu image)
 • Ví dụ: docker save --output myimage.tar ff

Khi có 1 container của image đang chạy, không thể xóa image, để ép nó phải xóa

 • Cú pháp: docker image rm [image_ID] -f

Để import file docker lại thành 1 image

 • Cú pháp: docker load -i [file_name.tar]
 • Ví dụ: docker load -i myimage.tar

Đổi tên cho image

 • Cú pháp : docker tag f [name]:[tag]
 • Ví dụ: docker tag f [newimage]:[version2]

Khi muốn chạy container đúng 1 lần, chạy xong container tự xóa sử dụng

 • Cú pháp : docker run -it --rm [image_name]
  • Tham số --rm : tự xóa container sau khi sử dụng

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan